Kiki D?Aire?? aka lil dynamite

West coast
https://t.co/kIEMzIr59B pr:xxxstarpr agent:101 see pinned tweet for rest of my links


You can also try:

Sasha Sparks
@Sasha_Sparks
Kevin Pereira
@KPEREIRA
Eva Longoria Baston
@evalongoria